spa poznań

Zmiany w ochronie danych osobowych

Szanowni klienci uprzejmie informujemy iż

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Termy Maltańskie Sp. z o.o.:

 • administratorem danych osobowych są Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Termalnej 1, 61-028 Poznań, dane kontaktowe: numer telefonu: 61 222 61 61, adres email: bok@termymaltanskie.com.pl zwany dalej Administratorem;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług służących profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia oraz art. 9 ust. 1 lit. a))
 • w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Term Maltańskich Sp. z o.o. na podstawie zawartej z Termami Maltańskimi Sp. z o.o. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
  2. innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
  1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Termami Maltańskimi Sp. z o.o. umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;
  2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Term Maltańskich Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • w związku z przetwarzaniem przez Termy Maltańskie Sp. z o.o. danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Termy Maltańskie Sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018r do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 • w zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Termami Maltańskimi, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Termami Maltańskimi Sp. z o.o.
 • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.